Положення про Головну організацію з корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України

1 Терміни та їх визначення

Головна організація з корпоративної стандартизації – підприємство або організація, що уповноважена групою підприємств і організацій на виконання функцій у сфері корпоративної стандартизації в інтересах цієї групи;

Корпоративна система нормативних документів – організоване об’єднання підприємств і організацій, що діє за загальними для них правилами забезпечення корпоративними нормативними документами процесів життєвого циклу продукції;

Корпоративна стандартизація – діяльність, що полягає в установленні положень для спільного та неодноразового використання групою підприємств і організацій щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;

Корпоративний нормативний документ – нормативний документ для групи підприємств і організацій, що прийнятий ними;

Корпоративний стандарт – нормативний документ, заснований на консенсусі групи підприємств і організацій і прийнятий ними, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері;

Нормативний документ – документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів;

 Технічний комітет з корпоративної стандартизації –  дорадчий орган у сфері корпоративної стандартизації в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України у визначених сферах діяльності та за відповідними об’єктами стандартизації, який створюється заінтересованими юридичними та фізичними особами і діє відповідно до Положення про технічний комітет з корпоративної стандартизації. 

Фонд корпоративних нормативних документів – підприємство, що засновано учасниками корпоративної системи нормативних документів і здійснює формування і ведення каталогу корпоративних нормативних документів, абонентське обслуговування учасників корпоративної системи нормативних документів та інші функції відповідно до його Статуту в  інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України.

2 Загальні положення

2.1 Головна організація з корпоративної стандартизації (ГОС) в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України визначається спільним рішенням цих підприємств і організацій.

2.2 У своїй діяльності ГОС керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативними правовими актами органів виконавчої влади, нормативними документами, що встановлюють вимоги до продукції, процесів та інших об’єктів стандартизації підприємств і організацій авіаційної промисловості України, а також положенням про ГОС.

2.3 Для виконання функцій, визначених цим Положенням, ГОС має мати необхідну науково-методичну базу та кваліфікований персонал, який має досвід роботи зі стандартизації в галузі авіабудування.

3 Основні цілі, завдання та функції ГОС

3.1 Основними цілями ГОС є сприяння:

– впровадженню засобами стандартизації передових технологій на зацікавлених підприємствах і в організаціях авіаційної промисловості України;

– забезпеченню сучасного науково-технічного рівня та ефективності робіт з стандартизації на зацікавлених підприємствах і в організаціях авіаційної промисловості України;

– гармонізації положень корпоративних нормативних документів, які діють та розробляються в інтересах підприємств і організацій авіаційної промисловості України, з положеннями стандартів і рекомендаціями міжнародних організацій зі стандартизації.

3.2 Основними завданнями ГОС є:

– методологічне забезпечення робіт зі створення та функціонування корпоративної системи нормативних документів в інтересах авіаційних підприємств і організацій України;

– розробка і забезпечення реалізації програм (планів) з корпоративної стандартизації;

– організація та в подальшому координація діяльності Фонду корпоративних нормативних документів;

– забезпечення проведення робіт з перевірки, перегляду та розроблення нових корпоративних документів;

– участь у роботі технічного комітету з корпоративної стандартизації;

– організація співробітництва з міжнародними організаціями у сфері стандартизації;

– забезпечення взаємодії з органами державної влади України з питань стандартизації.

3.3 В ході методологічного забезпечення робіт зі створення та функціонування корпоративної системи нормативних документів ГОС:

– сприяє розробці методичних документів з питань створення та функціонування корпоративної системи нормативних документів і забезпечення ними зацікавлених авіаційних підприємств і організацій  України, включаючи спосіб надання легітимності корпоративним нормативним документам (відповідно до чинного законодавства України, через меморандуми підприємств і організацій про взаємне визнання стандартів підприємств і організацій в якості корпоративних нормативних документів або іншим шляхом), рекомендований загальний принцип позначення корпоративних і рекомендовані єдині правила випуску і супроводу нормативних документів, порядок узгодження іншими підприємствами або організаціями авіаційної галузі України та затвердження стандартів підприємства/організації, які мають бути визнані в якості корпоративних стандартів;

– вивчає та впроваджує досвід інших промислових галузей в сфері корпоративної стандартизації;

– узагальнює інформацію про перспективи розвитку корпоративної стандартизації;

– готує пропозиції для включення в програми підвищення кваліфікації спеціалістів з питань стандартизації;

– забезпечує підготовку та проведення науково-технічних конференцій, семінарів і нарад з питань корпоративної стандартизації.

3.4 В ході організації та подальшого функціонування Фонду корпоративних нормативних документів ГОС:

– ініціює та сприяє створенню Фонду корпоративних нормативних документів та розробці його Статуту;

– до створення Фонду корпоративних нормативних документів організує ведення Реєстру корпоративних нормативних документів і сприяє отриманню стандартів, розроблених в якості корпоративних нормативних документів, правдники яких належать розробникам, іншими підприємствами та організаціями авіаційної галузі України;

– виконує методичні та координуючі функції стосовно взаємодії Фонду корпоративних нормативних документів і учасників корпоративної системи нормативних документів.

3.5 Під час розроблення та забезпечення реалізації програм (планів) з корпоративної стандартизації ГОС:

– визначає об’єкти та суб’єкти цих програм (планів), відповідальних виконавців, терміни виконання та порядок фінансування;

– контролює виконання цих програм (планів).

3.6 В ході забезпечення проведення робіт з перевірки, перегляду та розроблення нових корпоративних нормативних документів ГОС:

– здійснює методичне забезпечення перевірки, перегляду та розроблення нових корпоративних нормативних документів, в тому числі у рамках прийнятих та перспективних програм корпоративної стандартизації;

– узагальнює пропозиції за результатами виконання робіт з перевірки, перегляду та розроблення нових корпоративних нормативних документів;

– готує щорічні звітні матеріали з корпоративної стандартизації в інтересах авіаційних підприємств і організацій України.

3.7 Участь представників ГОС у роботі Технічного комітету з корпоративної стандартизації здійснюється відповідно до положення про цей комітет.

3.8 В частині організації співробітництва зацікавлених підприємств і організацій авіаційної промисловості України з міжнародними організаціями з стандартизації ГОС:

– узагальнює потреби авіаційних підприємств і організацій України в нормативних документах міжнародних організацій зі стандартизації;

– сприяє отриманню необхідних нормативних документів від міжнародних організацій зі стандартизації для потреб авіаційних підприємств і організацій України;

– сприяє участі представників авіаційних підприємств і організацій України у заходах співробітництва з міжнародними організаціями в сфері стандартизації.

3.9 В ході забезпечення взаємодії з органами державної влади, підприємствами та організаціями України з питань стандартизації ГОС:

– інформує органи державної влади, підприємства та організації України в частині, що стосується створення та функціонування корпоративної системи нормативних документів;

– сприяє участі представників авіаційних підприємств і організацій України у роботі технічних комітетів зі стандартизації;

– організує отримання від органів державної влади, підприємств і організацій нормативних документів та інших документів у сфері стандартизації для забезпечення функціонування корпоративної системи нормативних документів.

4 Взаємодія з учасниками КСНД

4.1 Роботи, пов’язані з виконанням завдань і функцій ГОС, здійснюються на основі договорів із зацікавленими підприємствами і організаціями авіаційної промисловості України.