На виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” затверджене Наглядовою радою Товариства Повідомлення про проведення 23 квітня 2021 року річних загальних зборів акціонерів з проектом порядку денного зборів у визначений законодавством термін надіслане кожному з акціонерів Товариства, а також розміщено на сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.