22-26 червня 2012 року з оголошенням перерв відбулися річні Загальні збори АТ УкрНДІАТ. Зборами розглянуті та затверджені звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році, звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік, звіт Ревізійної комісії за 2011 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік, розподіл прибутку Товариства, інші питання порядку денного зборів, кумулятивним голосуванням обрана Ревізійна комісія.